Hieronder vindt u een lijst kronieken uit Nederland en België uit de periode 1500-1850. Dit is ons voorlopige onderzoekscorpus. De kronieken zijn gerangschikt per provincie. Klik op een provincie om snel te navigeren.

Alle uitgaves van kronieken worden gedigitaliseerd door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Als de tekst inmiddels online staat is er een link aan de titel toegevoegd.

Alle manuscripten uit archieven zijn getranscribeerd door vrijwilligers. Waar de scans van het manuscript online staan hebben we een link daarnaar aan de titel toegevoegd.

Nederland: Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland, Zuid-Limburg

België: Antwerpen, Brussel, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen.Nederland

Friesland

Anoniem. “Dagverhaal van de gebeurtenissen te Franeker”. 1. Franeker, 1787. 332-04  Familie Telting. Inv no 112. Tresaor.

Buma, Anna Elisabeth. “Kroniek van belangrijke buitenlandse, landelijke, regionale en plaatselijke gebeurtenissen”. 1. Leeuwarden, 1796. 1759 Beucker Andreae Inv.no 374. HC Leeuwarden. Vrouwenlexicon; Biografisch Portaal.

Buma, W.W. “Ephemerides Leovardienses of Leeuwarder aanteekeningen van den notaris Anthonius Joostzoon, 1566 – 1568”, 1862, 387–440. DBNL; Biografisch Portaal.

Haagsma, T.F. “Kroniek van T.F. Haagsma 1840-1899”. 1. Grouw, 1899. Toegangsnummer 3079. HC Leeuwarden. Historisch Centrum Leeuwarden.

Hellema, Doeke Wijgers. “De dagboeken van Doeke Wijgers Hellema, 1766-1856”. Onder redactie van H. Algra, 1856 1821. PDF op website archief. Tresoar Leeuwarden. Transcriptie door Jochum en Minne Hoekstra (Erfgoed Fundaasje).

Hesman, Gerrit. “Omstandig verhaal van hetgeen sedert den jare 10… tot den jare 1710 incluis tot Doccum is voorgevallen, uit vele schrijvers bijeenvergaderd : later door een ander vervolgd tot 1735 : verkort afschrift / Gerrit Hesman met een naberigt door W. Eekhoff”. 1. Dokkum, afschrift van ca 1850. Tresoar Leeuwarden.

Jansz, Dirck. Het aantekeningenboek van Dirck Jansz. Onder redactie van Johannes Alle Faber, A. Vellema, Klaas Fokkema, Pieter Gerbenzon, en Rudolf Michel Dekker. Egodocumenten 5. Hilversum: Verloren, 1993.

Jong, Lieuwe Jans de. De dagboeken (1825-1855) van Lieuwe Jans de Jong, boer te Poppenhuizen onder Oldeboorn. Onder redactie van L. J. de Jong. s.n., 1998. Egodocumenten.

Jong, Lieuwe Jans de. ‘Kleine geschriften en aantekeningen, namentlijk van weer en wind of de gevolgen daarvan, en van zommige zaken, menschen en zamenleving betreffende, beginnende met den jare 1825’, z.d.

Meer, D.J. van der, en Hielkje Kamminga. “Meer, D.H. Van Der, and Hielkje Kamminga. De Blauwe Steen Op De Hooge Dijk Bij Oudega, Romance 1839: Korte Chronijck Van Drachten (op P. 203 E.v. Over Oproer in 1842) ; Aaantekeningen Over De Hardewinters Van 1740 En 1763 ; Aanvullingen Op Vorige Stukken ; D.h. Van Der Meer. Voortzettingder Kroniek Tot 1853. 1839.” 1. 65, 1853. In Hs 1090. Tresoar Leeuwarden.

Napjus, Eelco. Geschiedkundige kronijk en beschrijving van de stad Sneek. Onder redactie van F.W. van Breest Smallenburg. Te Sneek: bij F.W.v.B. Smallenburg, 1826. DBNL.

Napjus, Eelco. Korte Kronijk, of Aanhangsel, tot de Geschiedkundige Kronijk van de stad Sneek. Onder redactie van F.W. van Breest Smallenburg. Sneek: F.W.v.B. Smallenburg, 1826. DBNL.

Olinjus, Jouke Hendrik. Jouke Hendrik Olinjus, driemaal burgemeester van Harlingen; Aantekeningen, 1787-1810. Onder redactie van Annie Bouma. Harlingen, 2008.

Roucoma, Hoyte. Dronrijps Memoriael. Onder redactie van K. Terpstra. Leeuwarden: Fryske Akademie, 1985.

Sluyterman, Lammoraal Albertus Aemilius. “Journaal off dagregister”. Leeuwarden, 1785. Kroniek is in persoonlijk beheer van de familie. Transcriptie door Theo Kuipers. Biografisch Portaal.

Sorgdrager, Cornelis Pieter. Memorij: het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager. Onder redactie van W.J. Maas en P.B. Schuringa. Hollum: Maas], 1982.

Storm, Roelof. “Dagboeken van Roelof Storm”. Leeuwarden, 1779, 1795-1796 en 1813-1814 1774. Transcriptie.

Toussaint, Johan Daniel. “Gedurende de halve maand februarii 1795”. 1. Harlingen, 1795. PB 1005 Hs. Tresoar Leeuwarden. Biografisch Portaal.

Vegelin van Claerbergen, Jan. Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen: omtrent de troubelen van het jaar 1748. S.l.: sn, 1899.

Vitringa, Horatius. “Annotatien van Eenige aanmerckensweerdige dingen soo in als buiten de Provintie van Frieslandt in de tijt van twintig Jaren voorgevallen beginnende met den Jare 1657 en eindigende met den Jare 1676 incluis.” Drie delen. Leeuwarden, 1671, 1676, 1697. Tresoar Leeuwarden. Biografisch Portaal.

Gelderland

Anoniem. “Kroniek van het Sint-Elisabethsconvent te Huissen (1667-1752 en 1782-1801)”. Vertaald door Historische Kring Huessen. Huissen, 1801. 0566 – 33, H.K.H. – Documentatiecentrum VIIa6. Gelders Archief. DBNL.

Druijnen, Jan Willem van, en Gerrit van Druijnen. Leven aan de Waal, of Vervolg der Kronijk van Nijmegen 1819-1859. Onder redactie van A Bosch, A.E.M. Janssen, en A.T.S. Wolters-Van der Werff. Nijmegen: Vantilt, 2011. Biografisch Portaal.

Duysborg, M. van. “Kroniek van M. van Duysborg, koster te Doetinchem, 1527-1789. 1 deel”. Doetinchem, 1789. 0508  Handschriften Rijksarchief in Gelderland, inv. nr. 209. Gelders Archief. Scans.

Hasselt, Gerard van. Kronijk van Arnhem. Arnhem: W. Troost en Zoon, 1790. Delpher; Biografisch Portaal.

In de Betouw, Johannes, en C.J. van (Nijmegen) Goor en zoon. Vervolg der Kronijk van Nijmegen, tot den jare 1818. Te Nijmegen,: bij C.J. van Goor & zoon, 1818. DBNL.

Kist, Joost Gerard. “Uit het dagboek van den Zaltbommelschen predikant J.G. Kist (1794-1795)”. Onder redactie van G.J.F. Mes. Bijdragen en mededelingen Gelre VIII (1905): 453–501. DBNL; Biografisch Portaal.

Vree, Johannes Josephus van. “Kroniek uit de Lingestreek (1800-1820) Uitgegeven door L.P.W. de Graaff en H.L.Ph. Leeuwenberg”. Onder redactie van L.P.W. Graaff en H.L.Ph. Leeuwenberg. Nederlandse historische bronnen 10 (1992): 163–94. DBNL; DBNL.

Vremdt, Gerard. “Geschiedkundige aanteekeningen van Gerard Vremdt, notabel burger der stad Culemborg in de tweede helft van de zestiende eeuw”. Onder redactie van P.J.W. Beltjes. Gelre. Bijdragen en mededeelingen 44 (ca 1941): 149–74. DBNL.

Groningen

Alting, Egbert. Diarium van Egbert Alting, 1553-1594. Onder redactie van W.J. Formsma. Den Haag, 1964. Transcriptie

Anoniem. “Kroniekje van Groningen, uit de 16de eeuw”. Onder redactie van W. Zuidema. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 12 (1889): 93–181. DBNL.

Bergsma, W., en E. H Waterbolk, red. Kroniekje van een Ommelander boer in de zestiende eeuw. Groningen: Wolters-Noordhoff ; Forsten, 1986. DBNL

Eppens tho Equart, Abel. De kroniek van Abel Eppens tho Equart. Onder redactie van J.A. Feith en H. Brugmans. Vol. 27; 28. 2 vols. Werken uitgegeven door het Historisch genootschap (gevestigd te Utrecht) 3. Amsterdam: J. Müller, 1911. Historische Kring Marne; Biografisch Portaal

Gijsbers, Tamme. “Kroniek van Tamme Gijsbers”, transcriptie gemaakt door Theo de Jong. Groningen, 1646. LTK 2293. Universiteitsbibliotheek Leiden.

Halsema, D.F.J., en W.D. Halsema. Groninger kroniek van de beide Van Halsema’s, zijnde aantekeningen van merkwaardige gebeurtenissen voorgevallen in de provincie Groningen en byzonder in de Ommelanden; byeenverzameld, uit enige aantekeningen, en losse papieren van dr. D.F.J. van Halsema, door dezelfs zoon, en vervolgd door W.D. van Halsema, predikant te Stedum. Groningen: Grunneger Genootschap, 1957. Biografisch Portaal; Repertorium Egodocumenten

Streun, T.R. van. Kronijk van Delfzijl. Groningen: H. Geertsema, 1858. DBNL.

Zuid-Limburg

Anoniem. “Chronijk van Maestricht tot 1719”. 3. Maastricht, 1719. 18.A  Handschriftencollectie (voormalig) Rijksarchief Limburg, 13e-20e eeuw, inv. nr. 404. RHCL. Scans.

Anoniem. “Chronyk van Maestrigt, 1750-1800”. Maastricht, 1749. Handschriftencollectie GAM, toegangsnummer 22.001A, inventarisnummer 653. RHCL. Scans.

Anoniem. “Kroniek van Maastricht 1236-1758”. Maastricht, 1758. Handschriftencollectie GAM, toegangsnummer 22.001A, inventarisnummer 192. RHCL. Scans.

Anoniem. “Chronijk (van Maastricht)”. Maastricht, 1762. Handschriftencollectie GAM, toegangsnummer 22.001A, inventarisnummer 119. RHCL. Scans.

Anoniem. “Manuscripta wegens de stad Maestricht de anno 998 usque anno 1742”. Maastricht, 1795. Handschriftencollectie GAM, toegangsnummer 22.001A, inventarisnummer 197. RHCL. Scans.

Anoniem. “Chronijk der landen van Overmaas en aangrenzende gewesten door eenen inwoner van Beek”. Onder redactie van Jos Habets. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 1870, 5–197. DBNL

Dresens, Joannes. “Kroniek Joannes Dresens, schepen van Houthem 1673-1713”. Houthem, 1713. Handschriftencollectie GAM, toegangsnummer 22.001A, inventarisnummer 362. RHCL. Scans.

Elsacker, [Jufvrou van], Pieter Hendrik Schreurs, en [Zoldermeester] Ramaekers. “Drij kronijkjes der stad Roermond uit den tijd der fransche Republiek”. Onder redactie van Jos Habets. Publications de la société archéologique de Limbourg 5 (1868): 175–308. DBNL

Garde, G. van de, en Maria Helena van Loosen. “Tien Roermondse egococumenten uit de revolutietijd (1789-1799)”. Spiegel van Roermond 2004 (z.d.): 20–55.

Goofers, Lambertus. Chroniek der stad Weert van 1784 tot 1802, geschreven door den ooggetuige Lambertus Goofers / bezorgd door Jos. Habets. Onder redactie van Jos Habets. Overdruk uit Publications…Limbourg 25 (1888). Weert, 2004. Transcriptie

Habets, J., red. “Kronijke der Stad Roermond beginnende met de komst van keizer Joseph II en eindigende met de troonsbeklimming van Leopold I, koning der Belgen (1781-1831)”. Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg 2 (1865): 370–416.  DBNL

Kampen, Joh., and Jan van Ryckenroy. ‘Kroniek Der Stad Roermond van 1562-1638’. Publications de La Société Historique et Archéologique Dans Le Limbourg VII (1870): 429–87. (Dit is het voorwoord bij de uitgave) DBNL

Kampen, Joh., en Jan van Ryckenroy. “Kroniek der stad Roermond van 1562-1638”. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, X (1873). DBNL; Biografisch portaal

Kampen, Joh., en Jan van Ryckenroy. “Kroniek der stad Roermond van 1562-1638”. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg XII (1875): 249–386. DBNL

Luyten, Maria. Kronijk uit het klooster Maria-Wijngaard te Weert, 1442-1587. Onder redactie van Jos. Habets, Ch. Creemers, en A. Nieuwenhuizen. Weert / Gent: Weert : Stichting Historisch Onderzoek Weert ; Gent : Geschiedkundige Heruitgeverij, [2004], 2004. DBNL; Biografisch portaal

Postel, Johannes Chrysostomus van. Het dagboek of De kroniek door Pastoor J(oannes) C(hrysostomus) van Postel. Onder redactie van Henri H.H. Uyttenbroeck. Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo ; 3. Venlo: Uyttenbroeck, 1912. DBNL.

Put, Barbara de. Liederen van Mechteldis van Lom en andere annuntiaten, voorafgeg. door de Transcedron-kroniek van Barbara: voorafgegaan door de Trancedron-kroniek van Barbara de Put. Onder redactie van Mechteldis van de Lom en Nicolaas Carel Heinrich Wijngaards. Zwolse drukken en herdrukken ; 25. Zwolle: Tjeenk Willink, 1957. DBNL.

Noord-Brabant

Ackersdijk, Willem Cornelis, ‘Kronyk Der Hoofdstad ’s Hertogenbosch. Inhoudende Allerlei Merkwaardige Zaaken, Binnen Die Stad En Eenige in Derselver Meijerij Voorgevallen, of Daartoe Betreklijk. Aanvang Neemende Met Den Jaare 1780. Ten Tijde van Derzelver Gebeurtenis Naaukeurig Binnen Voorzeide Stad Aan, Geteekend Door Mr. Willem. Corn: Ackersdijck. 1e Stuk.’ (Den Bosch, 1789), UB Tilburg, KHS D154. Biografisch portaal; DBNL

Ackersdijk, Willem Cornelis, ‘Kronyk Der Hoofdstad ’s Hertogenbosch. Inhoudende Allerleie Merkwaardige Zaaken, Binnen Die Stad En Eenige in Derzelver Meijereij Voorgevallen, of Daartoe Betrekkelijk Aanvang Neemende Met Den Jaare 1790. Ten Tijde van Derzelver Gebeurtenis Naaukeurig Binnen Voorzeide Stad Aangeteekend Door Mr Willem Corn: Ackersdijck. 2e Stuk.’ (Den Bosch, 1794), UB Tilburg, KHS D155. Biografisch portaal; DBNL

Alfen, H. Kroniek eener kloosterzuster van het voormalig Bossche klooster “Marie͏̈nburg” over de troebelen te ’s-Hertogenbosch e.e. in de jaren 1566-1575. Uitgave van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant ; [N.r., no. 27] 27. ’s Hertogenbosch, 1931.

Anoniem. “De kroniek van het St.-Geertruiklooster te ’s-Hertogenbosch”. Den Bosch, 1699. Stadsarchief Den Bosch. DBNL.

Anoniem. “Die chronicke vander vermaerder ende vromer stadt van Tsertogenbosch, int corte van Henricus die eerste, hertoge van Brabant, tot Philippus van Oestenryck, coninc van Englant ende hertoge van Brabant”. In Verzameling van kronyken, charters en oorkonden betrekkelijk de stad en Meijerij van ’s-Hertogenbosch. ’s-Hertogenbosch: Provinciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen Noord-Brabant, 1848. DBNL

Anoniem. “Het discours of de kroniek der heeren van Breda”. Onder redactie van pater Placidus Pennings O.M.Cap. Bijdragen en mededelingen van het Historisch genootschap 65 (1947): 335–76. DBNL.

Anoniem, ‘Memorie van Het Geene in ’t Guarnisoen van Bergen Op Zoom Is Voorgevallen Bij de Aannadering Der Fransche Troupes Naar ’t Territoir van Den Staat. Beginnende Met de Maand November 1792’, 1793, UB Tilburg, HS C21.

Anoniem. “Narratio rerum Silvaducessium”. Den Bosch, 1604. Stadsarchief Den Bosch.

Beer, Jan Baptist de. “Aantekeningen-kahier 1, behorende bij Kroniekje van Tilburg over 1774-1854”. Tilburg, 1854. Regionaal Archief Tilburg.

Beer, Jan Baptist de. “Aantekeningen-kahier 2, behorende bij Kroniekje van Tilburg over 1774-1854”. Tilburg, 1854. Regionaal Archief Tilburg.

Beer, Jan Baptist de. “Kroniekje van Tilburg over 1774-1854”. Tilburg, 1854. Regionaal Archief Tilburg.

Cuperinus, Adelbertus. “Die Chronicke van der vermaerder en de vromer stad van ’s-Hertogenbosch etc”. In Verzameling van kronyken, charters en oorkonden betrekkelijk de stad en Meijerij van ’s-Hertogenbosch, onder redactie van C.R. Hermans, 1:1–395. ’s Hertogenbosch: Stokvisch, 1847. DBNL.

Folkers, Jacobus Adrianus, “Dag verhaal van de belegering van Bergen Op Den Zoom. In den jaaren 1747” (Bergen op Zoom, 1748), UB Tilburg, KHS D148

Hoevel, Lambrecht van den. “Plaatsbeschrijving van Oisterwijk met kroniek van de jaren 1566-1609”. Onder redactie van M. Pinkhof. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 40 (1919): 111–73. DBNL.

Lelie, Laurens de, “Cronijkje van eenige zaken die zedert en in het jaar 1774 te Tilburg en daaromstrent zijn voorgevallen tot den 18 julij 1830”, UB Tilburg, HS C128. Gedeeltelijke transcriptie

Loeffen, Joannes. Memorien: kroniek van Megen door Johannes Loeffen, 1970. Transcriptie DBNL

Moorsel, Hendrik Godefridus van. Kronijk, of Aantekening der merkwaardige voorvallen binnen de gemeente Heeze en eenige omliggende dorpen en enkelde welken algemene belangstelling verdienen. Onder redactie van Dominicus de Jong. Achel: Achelse Kluis, 1953. DBNL.

Oukoop, Andries. “Dagverhaal van het voorgevallene tijdens de Franse belegering en bezetting van Breda in 1793”. Breda, 1793. Stadsarchief Breda. Webexpositie Stadsarchief Breda

Noord-Holland

Abbing, D.C.A., en H. Anonymus. ‘Vervolg op de kroniek van Hoorn van D. Velius, tweede deel 1795-1806 en 1800-1838’. Hoorn, 1794. 176 Losse Aanwinsten (verkregen tot 1984) 1545. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Abbing, D.C.A., en H. S. ‘Vervolg op de kroniek van Hoorn van D. Velius, eerste deel tot 1794’. Hoorn, 1794. 176 Losse Aanwinsten (verkregen tot 1984) 1544. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Anoniem. “Aantekenboek betreffende Jisp, met beschrijving, 1647-1716”. Jisp, 1716. 0954  Collectie persoonlijke documenten en handschriften, 1518-1968, inv. nr. 1. Waterlands Archief.

Anoniem. “Memorye. Kroniek van godsdienstige en politieke twisten in Alkmaar, 1618-1621”. Vertaald door Transcriptiewerkgroep Regionaal Archief Alkmaar. Alkmaar, 1621. Collectie Aanwinsten, inventarisnummer 150. Regionaal Archief Alkmaar. DBNL.

Anoniem, Jacob Matthijsz. Rol, Anonymus, Anonymus, en Jan Buyes. ‘“Origo civitatis Hornensis” over de jaren 1316-1536; ’Een cort verhael van “t geene in Hollant ende den omleggende plaetsen geschyet is over 1572-1575”, overgeschreven van Jacob Matthijsz. Rol, oud-burgemeester van Purmerend; “Brevissima Chronologia et Topographia Ecclesiarum et Conventuum civitatis Hoemensis” over de jaren 1330-1526, anoniem, eind 16e eeuw’. Hoorn, 1575. 176 Losse aanwinsten (verkregen tot 1984) van het Noord-Hollands Archief te Haarlem, 14.1.3.6., Inventarisnummer: 1540. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Baerntsz, Claes. “Kort verhaal der gedenckwaerdijgste gheschiedenissen van Westvrieslant”. Hauwert, 1636. 176 Losse Aanwinsten (verkregen tot 1984) 1530. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Bakker, Symon. “Kroniek van Broek in Waterland over de jaren 1282-1818, samengesteld door Symon Bakker, 19e eeuw”. Broek in Waterland, 1818. 176  Losse Aanwinsten (verkregen tot 1984) van het Noord-Hollands Archief te Haarlem, 14.1.3.2, Inventarisnummer: 1534. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Barnaart junior, Jacobus. “Dagverhaal van merkwaardige voorvallen aangetekend door Jacobus Barnaart Junior te Haarlem, 1747-49”. Haarlem, 1749 1747. 18528 JS. Noord Hollands Archief Haarlem. DBNL.

Beer, J.G. de. “Korte kronijk door Zacheus J.G. De Beer, 1739-1816”. 1. Spaarndam, 1816. Archief Oudemannenhuis (3295), inventarisnummer 45. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Beer, J.G. de. “Kronyk van Spaarndam”. 1. Spaarndam, 1779. Archief Oudemannenhuis (3295), inventarisnummer 45. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Biesten, Hendrik van. “Anteykeningen, gedaen van Broer Hendrik van Biesten, Orateur van de Minnebroeders binnen Amsterdam, op de nijeuwe mare en geschiedenis, dat geschiet is binnen en omtrent Amsterdam, sedert den jaere 1534 tot den jaere 1567; getrouwelijc gecomponiert”. Onder redactie van Joseph Alberdingh Thijm. De Dietsche warande, nr. 7 (1866): 519–50. DBNL.

Bikker Raye, Jakob. “Notietie van het merkwaardigste meijn bekent dat in het jaar 1732 binnen Amsterdam is voorgevallen. 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739.” Amsterdam, 1772. Coll.hss. B 54. Stadsarchief Amsterdam.

Boer, Jan de. “Chronologische Historie van het geen is Voorgevallen, by de komste van Willem Karel Hendrik Friso. Prince van Oranie &ct… Door den Schrijver dezes. Jan de Boer, 1747 en vervolg”. Amsterdam, 1747. KB: 71 A-8. KB Den Haag.

Bontius de Waal, Joachim. “Oorspronck en opkomst der stede Alckmaar, beginnende anno DL uyt een seer oud manuscript berustende ter Liberije deser Stadt gecopieert ende vervolgt tot MDCCLX door Joachim Bontius de Waal”. Vertaald door Transcriptiewerkgroep Regionaal Archief Alkmaar. Alkmaar, 1760. Collectie Aanwinsten, inventarisnummer 41. Regionaal Archief Alkmaar. DBNL.

Booven, Cornelis van, en Helena Jacobs Pergu. ‘Journaal; gehouden van 1795-1814 door Cornelis van Booven en Helena Jacobs Pergu’. Koog aan de Zaan, 1814. Bibliotheekcatalogus Zaanstad (2053), bibl. 00.825. GA Zaanstad. Scans.

Daalder, Jan Sijmons. “Kroniek Daalder” : aantekeningen betreffende huwelijk, overlijden en plaatselijke gebeurtenissen in Oostzaan over de jaren 1682-1724. Onder redactie van J. Dane-Ruijter. Oostzaan, 1994.

Dekker, Cornelis Kartensz. “Aantekeningen in chronologische volgorde, bijgehouden tot 1813; geslachtsregister van de nakomelingen van Karte Cornelisz. Dekker (1813)”. Zaandam, 1813. Bibliotheekcatalogus Zaanstad (16153), bibl. 8G18 (16153). GA Zaanstad.

Dingenom, Pieter Cornelis. “Aantekeningen over het beroepen van predikanten en schoolmeesters te Wormerveer: over den winter van 1740; het bezoek van keizer Alexander van Rusland te Zaandam, enz.” Wormerveer, 1814. Bibliotheekcatalogus (13619), bibl. 00.745 (Honig 1181). GA Zaanstad.

Dircksen, Meijnert. “Dagboekjes van dagelijkse voorvallen en ambtelijke zaken, door Meijnert Dircksen, schepen en gaarder in De Rijp, 1636-1641, 1651-1652”. De Rijp, 1652. 176  Losse Aanwinsten (verkregen tot 1984) van het Noord-Hollands Archief te Haarlem 14.1.3.10, Inventarisnummer: 1549. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Groot, Simon Jacobszn. “Dagboek van Simon Jacobszn Groot getiteld Aantekeningsboekje bevattende eenige merkwaardige voorvallen bijzonder in en omtrent de bannen van Westzaan alsmeeden aantekeninge van boovenmate koude en hitte beginnende met het jaar 1809 door Simon Jacobsz Groot te Westzaan, 1809-1810. Met kasboek betreffende zijn zaken in de periode 1822-1823”. 1. Westzaan, 1823. Collectie familie Groot (PA-0514), inv. nr. 2. GA Zaanstad.

Hoogland, Luijt. Chronologische aanteekeningen, betrekkelijk de stad Enkhuizen, van 1732 tot 1807, uit het dagboek van Luijt Hoogland, gewoond hebbend en overleden te Enkhuizen. Onder redactie van K.E. Koeman. Paludanus reeks, ISSN 0167-3645 1. Enkhuizen: Stolphoeve-pers, 1980.

Jacobsz, Wouter. Dagboek van broeder Wouter Jacobsz (Gualtherus Jacobi Masius) prior van Stein : Amsterdam 1572-1578 en Montfoort 1578-1579. Onder redactie van Isabelle Henriette van Eeghen. 2 vols. Groningen: J. B. Wolters, 1959.

Jager, Cornelis Hendriksz Dirksz de. Dorpskroniek van een Hilversumse oud-katholiek uit de achttiende eeuw. Onder redactie van Martinus Franciscus Georgius Parmentier. De geschiedenis van Hilversum, ISSN 0929-9815 6. Hilversum: Verloren, 1989.

Kamp, Pieter Klaasen. “Dagboek van Pieter Klaasen Kamp te Twisk, 1800-1814”. 1. Twisk (Medemblik), 1814. Collectie handschriften en losse archivalia, nummer toegang 0216, inventarisnummer 56. West-Fries Archief.

Karsten, Jan Jansz. “Dagboek van Jan Jansz. Karsten te Binnenwijzend; met enige aanvullingen van een van zijn kinderen, 1783-1819”. 1. Binnenwijzend (Drechterland NH), 1819. Collectie handschriften en losse archivalia, nummer toegang 0216, inventarisnummer 787. West-Fries Archief.

Kraamer, Simon Jacobsz. “Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Zaandam”. Zaandam, 1752. Archief Doopsgezinde gemeente Zaandam-West Zaandam (KA-0012) L39. GA Zaanstad.

Louwen, Albert Pietersz. “Kronijk der stad Purmerende bevattende der selver opkomste en voortgang, in handschrift door Albert Pietersz. Louwen, 18e eeuw, deel 1”. Purmerend, 1791. 143 Louwen, A. Pietersz., Collectie van inv. nr. 18. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Louwen, Albert Pietersz. “Kronijk der stad Purmerende bevattende der selver opkomste en voortgang, in handschrift door Albert Pietersz. Louwen, 18e eeuw, deel 2, eerste gedeelte”. Purmerend, 1791. 143 Louwen, A. Pietersz., Collectie van inv. nr. 19. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Louwen, Albert Pietersz. “Kronijk der stad Purmerende bevattende der selver opkomste en voortgang, in handschrift door Albert Pietersz. Louwen, 18e eeuw, deel 2, tweede gedeelte”. Purmerend, 1791. 143 Louwen, A. Pietersz., Collectie van inv. nr. 20. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Louwen, Albert Pietersz. “Kronijk der stad Purmerende bevattende der selver opkomste en voortgang, in handschrift door Albert Pietersz. Louwen, 18e eeuw, deel 3, eerste gedeelte”. Purmerend, 1791. 143 Louwen, A. Pietersz., Collectie van inv. nr. 21. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Louwen, Albert Pietersz. “Kronijk der stad Purmerende bevattende der selver opkomste en voortgang, in handschrift door Albert Pietersz. Louwen, 18e eeuw, deel 3, tweede gedeelte”. Purmerend, 1791. 143 Louwen, A. Pietersz., Collectie van inv. nr. 22. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Lustigh, Lambert Rijckxz. Kroniek I van Lambert Rijckxz Lustigh. Huizen: Drukkerij Visser, 1973. DBNL.

Opperdoes, Cornelis Jansz. “Een kroniek van Medemblik”. Onder redactie van Johan Belonje en R. Kaptein. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 64 (1943): 45–107. DBNL.

Panders, Jan van. “Kroniek van Alkmaar in de Bataafs-Franse tijd, 1787-1797”. Vertaald door Trans. Alkmaar, 1797. Archief van de stad Alkmaar, 1254 (1325) – 1815 (1816), inventarisnummer 1838. Regionaal Archief Alkmaar. DBNL.

Reael, Laurens Jacobsz. “Uittreksel uit de Amsterdamsche gedenkschriften van Laurens Jacobsz Reael, 1542-1567”. Onder redactie van J.C. Breen. Bijdragen en mededelingen van het Historisch genootschap 17 (1896): 1–60. DBNL.

Spruijt, Jurriaan. “Het tweede deel off vervolg van de historie der stad Hoorn”. 1. Hoorn, 1755. Hervormde Gemeente Hoorn, toegang 0656, invnr 590. West-Fries Archief.

Spruijt, Jurriaan. “‘Kroniek van Hoorn’, register houdende aantekeningen betreffende de stadsgeschiedenis deel 1”. Hoorn, 1755. Hervormde Gemeente Hoorn, toegang 0656, invnr 589. West-Fries Archief.

Veen, Cornelis. “Oostzaandammer kronijk behelzende alle het voornaamste en gedenkwaardigste voorgevallen aen de Zaan-Stroom, zedert den jaare 1740 tot 1794 incluys, beknoptelijk bij een gestelt, voor de liefhebbers der novelles”. 1. Zaandam (Oostzaandam), 1752. Ltk 2183. UB Leiden.

Verwer, Willem Janszoon. Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Onder redactie van J.J. Temminck. Haarlem: Schuyt & Co, 1973. DBNL.

Vinne, Vincent Janszoon van der, en Vincent Laurensz van der Vinne. “Aantekeningen van aanmerkelijke gebeurtenissen te Haarlem waarbij gevoegt zijn, eenige door V.L. van der Vinne nagelaate”. Haarlem, 1805. Bibliotheek 3000-13249. Noord Hollands Archief Haarlem. Scans.

Vinne, Vincent Laurensz van der. Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne. Onder redactie van B. C. Sliggers. Fibula ooggetuigen. Haarlem: Fibula-van Dishoeck, 1979.

Watering, Lucas. “Een dagboek uit het ‘rampjaar’ 1672”. Onder redactie van J.F. Gebhard. Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, (gevestigd te Utrecht) 8 (1885): 45–116. DBNL

Wijnkoper, Jacob Dirxz, Jan Jakobsz Stoop, en Simon Eikelenburg. “Kroniek van Wijnkoper”. Vertaald door Transcriptiewerkgroep Regionaal Archief Alkmaar. Alkmaar, 1628. Inv.nr.  3 van de Collectie Aanwinsten. Regionaal Archief Alkmaar. DBNL.

Overijssel

Anoniem. Zwolsche kroniek van 1520 tot 1526. Onder redactie van Johan Willem Mulder. Zwolle: De erven J.J. Tijl, 1898. DBNL.

Bijndop, Jacob, en Reyner Bogherman. “De annalibus quaedam”. Bezorgd door Peter Bakker. Deventer, z.d. Oud Archief inv.nr. 11. Stadsarchief Kampen. Scans.

Breda, Johan van. “Liber Diversorum D. Annalia en andere Copieen”. Bezorgd door Peter Bakker, 1551. Oud Archief inv.nr. 12. Stadsarchief Kampen.

Cattenbelt, L.F. “‘Eenige gedenckwaerdige geschiedenissen raeckende meest het Landt van Overijssel ende deszelfs Steden?’, kroniek van Overijssel en in het bijzonder Zwolle, geschreven door L.F. Cattenbelt, 1678 – 1681.” Zwolle, 1681 1678. Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG), handschriftenverzameling, nummer toegang 0263, inventarisnummer 909. Historisch Centrum Overijssel.

Doorenweerd, Bartholomeus. “Korte kronijk van Zwoll”. 1. Zwolle, 1794. Bibliotheek A 31430. Historisch Centrum Overijssel.

Haexbergen, Hendrik. “Memoriaal van de stadssecretaris Hendrik van Haexbergen, 1619-1623”. 3. Deventer, 1623. 0691  Schepenen en Raad van de stad Deventer, periode Republiek (22600: 94-2). Stadsarchief Deventer.

Jordens, Coenraad Alexander. “Relaes van het gepasseerde te Deventer eenigen tijd voor en na de omwenteling van 1795, met het gebeurde ten mijnen huize”. Deventer, 1795. Dv KB 305 KL. Athenaeum Bibliotheek Deventer.

Leurink, Aleida. Tot Losser gekomen. Het notitieboek van Aleida Leurink 1698-1754. Onder redactie van Maria Leonie Hansen. Epe: Twentse Taalbank, 2009. Twentse Taalbank.

Stege, Zijger ter. “Aentekening van verscheyden saken, welke in en omtrent Steenwijk sijn voorgevallen op het papier eertijds gestelt door Mr. Zijger ter Stege in sijn leven Secretaris deser Stadt Steenwijck”. Steenwijk, 17XX. 0263  Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG), handschriftenverzameling inv.nr. 947. Historisch Centrum Overijssel.

Utrecht

Anoniem. “Utrechtse kroniek over 1566-1576”. Onder redactie van H. Brugmans. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 25 (1904): 1–258. DBNL.

Anoniem. “Verhaal van het beleg van het kasteel Vredenburg te Utrecht in 1576, door eenen ooggetuige”. Onder redactie van Samuel Fzn Muller. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 6 (1883): 147–216. DBNL.

Boerwinkel, F., red. Cronyk van Sint Aagten Convent : een oude kloosterkroniek uit de 15 – 17e eeuw. Amersfoort, 1939. DBNL.

Booth, Everard. “Dagelijksche aanteekeningen gedurende het verblijf der Franschen te Utrecht in 1672 en 1673, gehouden door Mr. Everard Booth: uit de papieren van Booth medegedeeld”. Onder redactie van J.A. Grothe. Berigten van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, Tweede serie, 6, nr. tweede stuk (1857): 5–170. DBNL.

Erp, Henrica van. “Kroniek van Vrouwenklooster in De Bilt”, 1583 1505. UBU 1254 (6 A 13). UB Utrecht. DBNL.

Jonkgesel, Cornelis Cornelisz. “Utrechtsch Kronijkjen”. In Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht, onder redactie van Johannes Jacobus Dodt van Flensburg, VI:9-222 [125]. Utrecht: Altheer, 1848. DBNL.

Mijnden, Herbaren van Aemstel van. “Fragment eener kroniek van het voorgevallene te Utrecht in 1524-1548 door jhr. Herbaren van Aemstel van Mijnden”. Onder redactie van Samuel Fzn Muller. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 5 (1882): 328–52. DBNL.

Mijnden, Herberen van. “Gedenkschriften van Jhr. Herberen van Mijnden”. Onder redactie van Samuel Fzn Muller. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 11 (1888): 1–69. DBNL.

Woertman, Dirk. “Notitie van ’t voorgevallene bij den doorbraek van den Leckendijck Bovendams in de Wijckerweert bij Wijck, op den 28 Febr. 1747. Genoteert in de stad Utrecht”. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, nr. 5 (1882): 40–66. DBNL.

Zeeland

Anoniem. “Beschrivinge van Vlissinge – uijt verscheide Schrivers bij een – vergaderd”. Privékroniek. Vlissingen, 1753. Huis van Roelof van Gelder. Privébezit.

Anoniem. ‘Een Zierikzeese kroniek (693-1473)’. Onder redactie van J.G. Smit. Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 16 (1991): 21–40.

Claes, Cornelis. “Verhaal van het beleg voor Zierikzee (1575-1576) door Cornelis Claes”. Onder redactie van J. Pot. Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, (gevestigd te Utrecht) 50 (1929): 107–40. DBNL.

Groeneyk, Olivier. Kronijk van Zierikzee, ten vervolge op die van J. de Kanter Phil.z. Zierikzee: Koole, 1821.

Moens van Bloois, A. “Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Zierikzee, met een kroniek van gebeurtenissen over 1830-1841 (door mr. A. Moens van Bloois), met index op de trefwoorden.” Zierikzee, 1841. 489 Handschriftenverzameling, toegang 0489, bestandsnummer 298. Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.

Moens van Bloois, A. “Geschiedenis der stad Vlissingen, door Mr.A. Moens van Bloois, (c. 1845) deel 2”. 1. Vlissingen, 1847. 112 Handschriftenverzameling I, inv. nr. 5578. Gemeentearchief Vlissingen.

Overveldt, Nicolaas van. “‘Historie van Philipinne met hetgeene daer merkwaerdig zoo in kerk als burgerstaet is voorgevallen’; 1504-1747.” Philipinne, 1747. KB: Ms 71 H 40. KB Den Haag.

Rechthout, Pieter Joossen. “De kroniek van Pieter Joossen altijt recht hout”. Onder redactie van R. Fruin. Archief. Mededelingen van het koninklijk Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, 1909, 65–96. DBNL.

Reijnierse, Luc. “Dagboek van politieke gebeurtenissen te Zierikzee door Luc. Reynierse, met stamlijst van het Huis van Oranje-Nassau, met latere aanvullingen. 1787-1800”. Zierikzee, 1851. 5489 Handschriften Schouwen Duiveland, inv.nr. 165. Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.

Zuid-Holland

Allertsz, Jan, en Jansz, Cornelis. Rotterdamse kroniek: aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499 (1570). Onder redactie van H. ten Boom en J. van Herwaarden. S.l, 1981. DBNL.

Anoniem. “Beschryvinge der stad Rotterdam mitsgaders geschiedenissen zoo binnen de stad als elders voorgevallen, van den jare 1426 tot den jare 1690″. Afschrift uit het einde der 17e eeuw”. Rotterdam, 1690. 33.01  Handschriftenverzameling 1577. Stadsarchief Rotterdam. DBNL.

Anoniem. “Dagverhaal”. Onder redactie van Wim Knoops. De Schatkamer, 2011, 33.

Baake, Nicolaas Johannes. “Journaal van 1802 tot 1813 door N.J. Baake”. 1. Den Haag, 1813. Ov.Verz. H s. 373. Gemeentearchief van ’s-Gravenhage.

Beeftingh, Josua van. “Een Rotterdamsch Gedenkschrift uit den patriottentijd en de dagen der revolutie”. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 31, nr. Lintum, C. te (1910): 97–231. DBNL.

Brouwer, Jan Gijsbertsz. “Dagboek van Jan Gijsbertsz. Brouwer, binnenvader van het Pest- en Dolhuis”. Manuscript. Rotterdam, 30 juni 1679. 230-01_148. Stadsarchief Rotterdam.

Godewijck, Pieter van. Dese heerlicke stadt: een zeventiende eeuwse kroniek van Dordrecht. Onder redactie van W.M. van der Schouw. Dordtse bronnen 1. Dordrecht: Stadsarchief Dordrecht : Vereniging Oud-Dordrecht, 2006.

Kluit, Jan. “Historische Jaerboeken der stad Briel – 11 delen. Brielle, 1792. 501 inventarisnrs 1-11. Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg.

Lois, Jacob. “Beschrijving: “Cronycke ofte een corte waare oude beschrivinge der stadt Rotterdam, beschreven door Jacob Lois, schepen derselve stad beginnende van den jare 1270 tot den jare 1664 en voorts vervolgt anno 1671, vergaderd uit veel oude memorien, contracten, hantvesten, prevelegien ende geschreve notitien, ende by hem veel genooteert etc. ende int kordt byeengevoucht””. Rotterdam, 1671. 33-01_1562. Stadsarchief Rotterdam.

Schelling, P. van der. “Aanteekeningen van het voorgevallene te Rotterdam, tijdens de verkiezingen van Z.D.H, tot Stadhouder en de voorgestelde afschaffing der pachten, 1747-1749, door P. van der Schelling”. Rotterdam, 1749. 33.01  Handschriftenverzameling 1597. Stadsarchief Rotterdam.

Waarschut, Jan Gerritsz., en Anonymus. “Kroniek van Rotterdam”. Rotterdam, 1648. 33.01  Handschriftenverzameling 1552. Stadsarchief Rotterdam.

Waarschut, Jan Gerritsz., en Anonymus. “Kroniek van Rotterdam”. Rotterdam, 1658. 33.01  Handschriftenverzameling 1553. Stadsarchief Rotterdam.

Waarschut, Jan Gerritsz., en P.T. Picolet. “Kronijk, inhoudende den opgang en voortgang van de scheepryke wijdvermaarde Koopstad Rotterdam, beschreven door Jan Gerritsz. van Waarschut, bakker overleden int jaar 1623. Met een vervolgh tot het jaar 1663″. Afschrift eerste kwart 18e eeuw”. Rotterdam, 1663. 33.01  Handschriftenverzameling 1555. Stadsarchief Rotterdam.België

Antwerpen

Aarssen, Jan van. “De principaelste geschiedenissen voorgevallen binnen Antwerpen sedert 1794, 15 maert tot 16 maert 1796, beschreven door Jan van Aarssen, stoofmaker en koperslager op de Steenhoudersvest te Antwerpen”. 1. Antwerpen, 1796 1794. Pk. 123. Stadsarchief Antwerpen.

Anoniem. “Antwerpsche Kronijk, 1685-1721”. 1. Antwerpen, 18de eeuw. Pk. 119. Stadsarchief Antwerpen. Scans.

Anoniem. “Chronyke van Bethanien”. 3. Mechelen, 1657. EE Kronieken en Jaarboeken XXVI 1 (Safe II rek 2). Stadsarchie Mechelen.

Anoniem. “Een cort begrijp van de fondatie ende oprichtinghe des Cloosters van Onse Lieve Vrouwe in Bethania, hoe dat eertijts is opgeboudt geweest, buyten de stadtvesten van Mechelen, tusschen Deghem poort ende dWinket; met noch lofweerdighen ghedenckenisse van allen Beneficien, gratien ende donatien van Godtvruchtighe persoonen t’selve Godtshuys uut besondere affectie ende liefde bewesen, ende daerbij oock waerachtighe verhalinghe van alle Prioors, Comissarissen, Rectoors, Priorinnen, Capellanen oft Socios, van alle Religieusen Nonnekens, ende Wercksusterkens met naem ende toenamen. Ende al wat daer tusschen bijden is gepasseert binnen den selven Convente soo van Ordonnatien, Statuten, Concessien, Previlegien, Visitatien, ende andere Veranderinghen, neerstelijck bij een vergadert doer de Religieusen van tselve Clooster, etc.” 3. Mechelen, 1766. EE Kronieken en Jaarboeken XXIX 1 (Safe II). Stadsarchief Mechelen.

Anoniem. “Kronijk van het jaar 1725”. 1. Antwerpen, 1725. PK 124. Stadsarchief Antwerpen.

Anoniem. “Oudheden 1510-1643”. 3. Antwerpen, 1643. Pk. 113. Stadsarchief Antwerpen.

Coninck, F.J. de. “Notitieboeck van alle gedenkweerdige geschiedenissen voorgevallen in onze stad Antwerpen en elders”. Deel 1-4. Antwerpen, 1846. Pk. 136-139. Stadsarchief Antwerpen.

F.G.V. Antwerpsch chronykje, in het welk zeer veele en elders te vergeefsch gezogte geschiedenissen sedert den jare 1500 tot het jaar 1574 zoo in die toen … vermaarde koopstad als de andere steden van Nederland. Onder redactie van Frans van Mieris en Gerard van Loon. Leyden: Pieter vander Eyk, 1743. DBNL.

Haecht, Godevaert. De kroniek van Godevaert van Haecht over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders. Uitgaven van het Genootschap voor Antwerpsche Geschiedenis 2. Antwerpen, 1929. ScansDBNL.

Munck, Jozef Jacob de. “Iaer-Boecken van Mechelen”. Mechelen, 1786. EE Kronieken en Jaarboeken  XX 1. Stadsarchief Mechelen.

Nieuwenhuysen, Hendrik Dominik van den. “Kroniek van Mechelen door kapelaan Hendrik Dominik Van den Nieuwenhuysen”. Deel 1-5. Mechelen, 1776. Varia 832/1. Stadsarchief Mechelen.

Straelen, Jan Frans van der, en Joannes-Baptista Van der Straelen. De kronijk van Antwerpen. Onder redactie van A. van Berendoncks, J Rylant, en R.J. Leenaerts. 8 vols. Antwerpen: Maatschappij “Voor God en ‘t Volk” [etc.], 1929.

Ullens, F.G. Chronycke van Antwerpen sedert het jaer 1500 tot 1575 ; gevolgd van Eene beschryving van de historie en het landt van Brabant, sedert het jaer 51 vóór J.-C., tot 1565 na J.-C., volgens een onuitgegeven handschrift van de XVIe eeuw. Antwerpen: Van Dieren, 1845. DBNL.

Valerius, Remmerus. Chronycke van Mechelen door Remmerus Valerius Pastoor in Muysen, Vermeerdert met een kort verhaal van het Leven en Schriften van den Aucteur als oock met eene achtervolgende Tafel &c makende eene korte generale Chronyke van den Jaere 350 tot den jaere 1680. Onder redactie van J.F. van der Elst. Mechelen: Vander Elst, 1754. DBNL.

Vermeersch, J. ‘Kronijk van Antwerpen, 1740-1753. Beschrijvinge van de voornaemste voorvallen t’sedert den jaere 1740’. 3. Varsenare, 1753. Pk. 134. Stadsarchief Antwerpen.

Vrindts, Dominicus. “Historie van Mechelen”. Mechelen, 1665. EE Kronieken en Jaarboeken VIII 1. Stadsarchief Mechelen.

Wachtendonck, Jan van. “Kroniek van de stad Mechelen; 635-1474. Met aanvullingen tot 1587”, 1587. 17 G 30. KB Den Haag.

Wesenbeke, Jan van. “Chronyke van 1567 tot 1580”. Antwerpen, 1580 1567. Pk. 108. Stadsarchief Antwerpen. Scans.

Wijndrickx, Jan Jozef. “Tijdt-wijser van sommighe gedenckweirdige dingen, die geschiet syn binnen, ende buyten de Stadt ende Provincie van Mechelen”. 1. Mechelen, 1790. EE Kronieken en Jaarboeken  XV 1. Stadsarchief Mechelen.

Brussel

Anoniem. “Aenteeckeningen van de Waere ende Naeckte Beschryvinge van de Troubels ende beroertens voorgevallen binnen de Princelijk stadt Brussel, beginnende met den jaere 1717 ende eyndigende met den jaere 1719, waerin gehandelt wort van de droeve ende lanckbeclachde doodt van Franciscus Anneessens Borger ende Deken der voors. Stadt”. Brussel, 1719. ASB Archives historiques, Registre 3350. Stadsarchief Brussel.

Anoniem. “Chronique de Bruxelles”. Brussel, 17xx. KB Brussel.

Anoniem. “Cort verhael van al het ghene in de princelijcke stadt van Brussel is gheschiedt sedert haer eerste beginsel tot desen tegenwoordighen tijt”. Brussel, 1681. ASB Archives historiques, Registre 2916. Stadsarchief Brussel.

Anoniem. “Cronijk van Brabant en Vlaenderen. II.” Brussel, 1750. ASB Archives historiques, Registre 2925. Stadsarchief Brussel.

Anoniem. “De vermaerde ende wonderlycke Geschiedenissen der prinselycke Stadt van Brussel”, 1744. ASB Archives historiques, Registre 3107. Stadsarchief Brussel.

Anoniem. “Chronyken der principaelste geschiedenissen, voorgevallen tenteyde der fransche republieq”. Brussel, 1802. Hs 5881. KB Brussel.

Anoniem. “Opmerkingen van eenige zaeken in de stad Brussel voorgevallen”. Brussel, 1789. ASB Archives historiques, Registre 3106. Stadsarchief Brussel.

Anoniem. “Oudtheden ofte Chronychsche jaerboek der prinselijcke Stadt Brussel bijeen vergaedert uijt verscheijde schrijvers der stadt Brussel door eenen liefhebber van het vaderlandt”. Brussel, 1720. ASB Archives historiques, Registre 2959B. Stadsarchief Brussel.

Goethals. “Chronyke der principaelste geschiedenissen voorgevallen binnen dese stad Brussel, 1815. 2. Vervolg der chronyken binnen dese stad Brussel voorgevallen in den jaere 1816 en 1817. 3. Vervolg der chronyken, 1818-1821.” Brussel, 1821. KB Brussel.

Goethals. “Extraordinaire geschiedenissen voorgevallen in ons Nederland; nae de aflegvigheyd van onse doorluchtige keyserinne maria-Theresia. Deux copies. 2. Wondere geschiedenissen voorgevallen in dese stad Brussel ten teyde van de fransche republicq”. Brussel, 1805. KB Brussel.

Goethals. “Vervolg der chronyken voorgevallen binnen dese stad Brussel ten teyde der fransche republicq. 2. Chronycken der principaelste geschiedenissen voorgevallen binnen dese stad Brussel naer de dood van Maria Theresia, 1812. 3. Chronycken der principaelste geschiedenissen voorgevallen binnen dese stad Brussel. Vervolg van het jaer 1813.” Brussel, 1815. KB Brussel.

Jakinet, Joannes. “Historie der Nederlanden onder de Regering van Albertus en Isabella Philippus IV en Karel II 1612 tot 1683, met bygevoegde portretten”. Brussel, 1683. KB Brussel.

Pottre, Jan de. Dagboek van Jan de Pottre, 1549-1602. Vol. 3rd series, 5. Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen. Gent: Annoot, 1861. DBNL.

Limburg

Anoniem. “Kroniek, getiteld: Memoriael, 1243 – 1776”, 1776. Abdij van Rotem in Halen toegangsnummer 581, inv.nr. 2. Rijksarchief Hasselt.

Moriëns, Egidius. “Afschrift van de kroniek van Brustem door Egidius Moriëns. 1792-1797.”, 1797. Parochie Brustem 2090 inv. nr. 1. Rijksarchief Hasselt.

Munters, Christiaan. Dagboek van gebeurtenissen opgetekend door Christiaan Munters, 1529-1545. Onder redactie van Jozef Grauwels. Assen: Van Gorcum [etc.], 1972.

Reyners, Jan. Kroniek van Jan Reyners uit Meeuwen (1789-1802). Onder redactie van Jozef Grauwels. Werken / uitg. onder auspiciën van de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg ; nr. 7; Werken ; nr. 7. Hasselt: Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg, 1964.

Oost-Vlaanderen

Anoniem. “Kroniek der stad Gent, 1569-1579”. Gent, 1579. Boekentoren, BHSL.HS.3344. UB Gent. Scans.

Anoniem. “Kroniek van Gent, 1301-1568”. Gent, 15xx. Boekentoren, BHSL.HS.2489. UB Gent. Scans.

Anoniem. “Kroniek van Gent, 1538-1542”. Gent, 1542. Boekentoren, BHSL.HS.2340. UB Gent. Scans.

Anoniem. “Kroniek van Gent, 1566-1593”. Gent, 15xx. Boekentoren, BHSL.HS.0159  v.1, 2, 3. UB Gent. Scans.

Anoniem. “Kroniek van Gent, 1566-1593”. Gent, 15xx. Boekentoren, BHSL.HS.0159  v.1, 2, 3. UB Gent. Scans.

Anoniem. “Kroniek van Gent, 1566-1593”. Gent, 15xx. Boekentoren, BHSL.HS.0159  v.1, 2, 3. UB Gent. Scans.

Anoniem. “Kronijke van Gend waer by gevoegt is twee sermoenen op de sotheyt der weerelts den intre ende de dood der biscoppen van Gend ende eenige raetsels”. Gent, 1787. Boekentoren, BIB.G.019834  v. 1 en 2. UB Gent. Scans.

Anoniem. “Beschrijvinge van de opkomste, gelegentheyt en den naem. van den lande van Waes”. Waasland, z.d. Hs  II. 3617. KB Brussel.

Anoniem. “Chronycke van Waes, et le chiffre couronné de Léopold 1er”. Waasland, z.d. Hs 19157. KB Brussel.

Anoniem. “Merkwaerdige geschiedenis van het land van Waes”. Waasland, z.d. Hs II. 3616. KB Brussel.

Billet, Justus. “De cleene ofte corte chronycke van Dhr. Justo Billet, begrypende in forme van eenen register … van saecken principalick gheschiet binnen de Stadt van Ghendt, midtgaders van eenighe steden van Vlaendren, van Duytslandt … tot den jaere 1564. In twee volumen, waer naer noch dry andere sullen volghen, eyndende met de jaere 1666″. Deel 1-3, 5, 6. Gent, 1666. Bibliotheek 1LF2 en lGDl, 529 (C. Handschriften). Stadsarchief Gent. 

Billet, Justus. “Den polytye boeck, … beginnende den  22sten augusto in tjaer ons heeren 1658 (1658-1668)”. Deel 1-12. Gent, 1668. Bibliotheek 1LF2 en lGDl, 529 (C. Handschriften). Stadsarchief Gent.

Callion, Edouard. “Gentsche kronijke : 1525-1835 / door Edou. Callion. 1780-1789.” Gent, 1789. Boekentoren, BIB.G.014248  v.01. UB Gent. Scans.

Callion, Edouard. “Gentsche kronijke : 1525-1835 / door Edou. Callion. 1801-1808.” Gent, 1808. Boekentoren, BIB.G.014248  v.01. UB Gent. Scans.

Callion, Edouard. “Gentsche kronijke : 1525-1835 / door Edou. Callion. 1809-1814”. Gent, 1814. Boekentoren, BIB.G.014248  v.01. UB Gent. Scans.

Callion, Edouard. “Gentsche kronijke : 1525-1835 / door Edou. Callion. 1815-1817.” Gent, 1817. Boekentoren, BIB.G.014248  v.01. UB Gent. Scans.

Callion, Edouard. “Gentsche kronijke : 1525-1835 / door Edou. Callion. 1822-1831.” Gent, 1831. Boekentoren, BIB.G.014248  v.01. UB Gent. Scans.

Callion, Edouard. “Gentsche kronijke : 1525-1835 / door Edou. Callion. 1832-1835.” Gent, 1835. Boekentoren, BIB.G.014248  v.01. UB Gent. Scans.

Campene, Cornelis, en Philips Van Campene. Dagboek van Cornelis en Philip van Campene : behelzende het verhaal der merkwaardigste gebeurtenissen, voorgevallen te Gent sedert het begin der godsdienstberoerten tot den 5en april 1571. Onder redactie van Frans de Potter. Gent: Annoot-Braeckman, 1870. DBNL.

De Smet, Nicolaes, Pieter De Clerc, Jacobus Boen, en Jacob Pieters Staesens. “Kroniek van Lokeren”. Lokeren, 174x. Boekentoren, BHSL.HS.2914. UB Gent. Scans.

De Voocht, Gillis. “Verzameling teksten betreffende Vlaanderen en Gent”. Gent, 1610. BHSL.HS.0531. UB Gent.

Rantere, Bartolomeus de. ‘Geschiedenis van Oudenaarde van 1701 tot 1786’, z.d.

Rantere, Bartolomeus de. Het dagboek van Bartolomeus de Rantere: beschrijving van al het merkweerdigste dat er voorgevallen is in de stad en casselrije van Audenaerde zedert het jaer zeventhien hondert zevenentachentig tot het jaer achthien hondert vijfentwintig. Onder redactie van Marc de Smet, 1973.

Vaernewyck, Marcus. Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelijk in Ghendt 1566-1568. Leiden: DBNL, 2007. DBNL.

Van Quickenborne, François Xavier. “Beschryvinge van het merkweerdigste dat voorgevallen is binnen en omtrent Gend, beginnende met ’t jaer beginnende met ’t jaer 1787”. Gent, 1808 1787. BIB.G.006074. UB Gent. Scans.

Vivere, Jan. Chronijcke van Ghendt : handschrift deelmakende van het archief van Burchtgraaf Vilain XIIII te Bazel in ’t licht gegev. door Frans de Potter. Onder redactie van Frans de Potter. Gent: Drukkerij S. Leliaert, A. Siffer & Cie, 1885. DBNL.

Vlaams-Brabant

Anoniem. “Historien oft kort verhael van eenige gedenckweirdige gebeurtenissen van ’t beginsel des weirelts”. Leuven, 1755. Oud Archief Ms. 50 bis. Stadsarchief Leuven.

Boonen, Willem. Geschiedenis van Leuven, geschreven in de jaren 1593 en 1594. Onder redactie van Gérard Edouard Van Even. Leuven: Vanbiessem, 1880.

Goossens, Eemont. Diverse notabele dingen (ca. 1649) door Eemont Goossens, rentmeester van de stad Tienen. Onder redactie van Paul Kempeneers. Tienen: Paul Kempeneers/eigen beheer, 1983.

Hous, J.B. Leuvense kroniek (1780-1829). Onder redactie van J. Kempeneer. Heverlee: Abdij van Park, 1964.

Kempeneers, Paul, red. Kroniekje van Hoegaarden, 1670-1759. Oostbrabantse historische teksten 1. Tielt-Winge: Oostbrabantse werkgemeenschap, 1986.

Lameere, J.B. Aenteekeningen van merkweerdige geschiedenissen voorgevallen binnen Loven (en omliggende), 1784-1835. Onder redactie van M Bols, G. Huybens, M. Peeters, en G. Robberechts. Jubileumuitgave 1961-1986 Geschied-en Oudheidkundige kring voor Leuven en Omgeving. Leuven: [s.n.], 1986.

Pelckmans, M. F. Hendrizkszoon. “Lovens chronycksken 1747-1807”. Leuven, 1807. 15 delen. Oud Archief Ms 57-71. Stadsarchief Leuven.

West-Vlaanderen

Anoniem. “Chronique d’Ypres, contenant le récit des évènements, qui s’y sont passés à l’époque des troubles religieux (1567- 1587)”. Ieper, 1587. Merghelynck 140. KB Brussel.

Anoniem. “Kroniek van Ieper, 180-1695, met talrijke legendarische of anecdotische onderdelen”, 1695. Boekentoren, BHSL.HS.0616/MICRO. UB Gent. Scans.

De La Royère, Jean. “Corte anotatien ende beschryvinghe van de stadt Cortryck”, kroniek van de stad Kortrijk tot 1751. [18de eeuw]”. 1. Kortrijk, 1751. Verzameling “Stadsfonds”. Handschriften 935 – 2. Rijksarchief te Kortrijk.

Filleul, Jan Baptiste. “Tydscronyck 1846-1855”. Deel 1-6. Kortrijk, 1855. Stadsfonds, 935 inv.nr. 31. Rijksarchief te Kortrijk.

Filleul, Jan Baptiste. Tydscronyck 1846-1855. Deel 7. Onder redactie van J.M. Berteele. Kortrijk: Groeninghe Drukkerij, z.j.

Inbona, Jacques, en Pieter Ledoulx. “Rare geschriften behelsende het gedenckweerdighste dat ‘er is voorgevallen binnen de stadt van Brugghe, 1645-1684 door Jacques Inbona en verdergezet door Pieter Le Doulx tot 1781 (met een vervolgh ofte bijvoughsel)”. Brugge, 1684. Fonds Goethals-Vercruysse, ms. 175. Rijksarchief te Kortrijk.

Le Doulx, P. “Cronyke ofte Brugsche dagh-aenteekeningen behelsende de gedenckweerdighste Geschiedenisse de welcke binne de selve stad als daer ontrent voorgevallen zijn sedert het jaer 1786 tot het jaer 1790”. Brugge, 1790. Hs. 52. Stadsarchief Brugge.

Maele, Philippus van de. “Chronycke van Cortryck, 1682-1713”. 3. Kortrijk, 1713. Fonds Goethals-Vercruysse, ms. 212. Rijksarchief te Kortrijk.

Rybens, Joannes Baptista, Thomas De Roo Sr., en Thomas De Roo Jr. Beschryving der stad ende haven van Nieuport om het Graefschap Vlaenderen, benevens alle merkweerdigheden er in begrepen, voorgevallen zoo binnen deze stad als in de omliggende plaetsen ende landen +/- 1770-1876. Onder redactie van Heemkring Bachten de Kupe V.Z.W. Vol. 9. 2 vols. Dokumenten 10. Nieuwpoort, 1966.

Tanghe, Guillaume-François. Parochieboek van Iseghem, gevolgd door de levensbeschrijving des H. Hilonius. Brugge: De Schrijver, 1863. DBNL.

Van de Putte. “Chronycke van Cortryck”. 1. Kortrijk, 1745. Fonds Goethals-Vercruysse, ms. 215. Rijksarchief te Kortrijk.

Van Hernighem, Augustyn. “Beschrijving der stad Yper”, deel 1, 2, 5-7. 1595. Fonds Goethals-Vercruysse, ms. 296. Rijksarchief te Kortrijk.

Van Hernighem, Augustyn. Eerste bouck van beschryfvinghe van alle gheschiedenesse (1562-1572). Onder redactie van A.L.E. Verheyden. Reeks van historische dokumenten 4. Brussel: Vereniging voor de Geschiedenis van het Belgisch Protestantisme, 1978.

Van Hernighem, Augustyn. “Kroniek van Vlaanderen en Brabant. 4: 1584-1587”. Ieper, 1587. Boekentoren, BHSL.HS.3700. UB Gent. Scans.

Van Walleghem, Jozef. Merckenweerdigste voorvallen en Daegelijcksche gevallen Brugge. 13 delen. 1779-1800. Onder redactie van Yvan Van den Berghe en Martine Secelle. Brugge: Gemeentebestuur, 1984. DBNL.

Verbrugge, Jan Karel. Gedenkweerdige aenteeckeningen van Jan Karel Verbrugge. Onder redactie van Albert Schouteet. Bronnen en bijdragen tot de Vlaamse geschiedvorsing 3. Brugge: Fockenier, 1958.

Vervot, G.A. “Register betreffende genealogische inlichtingen over de familie Vervot, wetenschappelijke verhandelingen, historische notities en een gelijktijdige kroniek van gebeurtenissen, geschreven, door G.A. Vervot, uit Steenvoorde, voor zijn kinderen. 1783-1808”. 1. Steenvoorde, 1808. Verzameling aanwinsten 1550-1980 Inv 121-1173. Rijksarchief te Brugge.

Weydts, Guillaume. Chronique Flamande 1571-1584. Onder redactie van Emile-Charles Varenbergh. Brugge: Hoste Bruges : MoorLa Haye : Nijhoff, 2012. DBNL.